Super Aimbot

Discussion in 'C and C++' started by Jhunz1337, Jun 20, 2015.

 1. Code:
  DWORD dwTempEcx, dwTempEbx, dwTempEsp4;
  
  int AimSlot;
  float fX, fY, fZ, fzX = 10.0f;
  _declspec(naked) void hkSetEnd()
  {
    __asm
    {
      mov[dwTempEcx], ecx
        mov[dwTempEbx], ebx
        mov ebx, [esp + 4]
        mov[dwTempEsp4], ebx
        mov eax, [esp]
        cmp eax, 0x588393
        jne Back
    }
    if (AimSlot != -1 && Fun.iSuperAimbot &&*(DWORD*) (g_pPlayer) != 0)
    {
      GetUserBone(vEn, AimSlot, Fun.Aimbone);
      fX = vEn.x;
      fY = vEn.y + 0.1f;
      fZ = vEn.z;
      __asm
      {
        mov ecx, [ebp + 0x0C];
        mov ebx, [fX];
        mov[ecx], ebx;
  
        mov ebx, [fY];
        mov[ecx + 0x04], ebx;
  
        mov ebx, [fZ];
        mov[ecx + 0x08], ebx;
        mov[dwTempEsp4], ecx
      }
    }
    _asm
    {
    Back:
      mov eax, [dwTempEsp4]
        mov ebx, [dwTempEbx]
        mov ecx, [dwTempEcx]
        cmp ecx, 0
        je Fimal
        fld dword ptr[eax]
        fstp dword ptr[ecx + 18h]
        fld dword ptr[eax + 4]
        fstp dword ptr[ecx + 1Ch]
        fld dword ptr[eax + 8]
        fstp dword ptr[ecx + 20h]
        fld dword ptr[ecx + 18h]
        fsub dword ptr[ecx + 0Ch]
        fstp dword ptr[ecx + 24h]
        fld dword ptr[ecx + 1Ch]
        fsub dword ptr[ecx + 10h]
        fstp dword ptr[ecx + 28h]
        fld dword ptr[ecx + 20h]
        fsub dword ptr[ecx + 14h]
        fstp dword ptr[ecx + 2Ch]
      Fimal:
        retn 4
    }
  }
  
  void SuperAimbot()
  {
    if (*(DWORD*) (g_pPlayer) != 0)
    {
      AimSlot = GetNearestToCrosshair();
    }
    DWORD InSnce = (DWORD) GetModuleHandleA("i3SceneDx.dll");
    MakeJMP((PBYTE) InSnce + 0xA6220, (DWORD) hkSetEnd, 0x5);
  }
  Credits

  Mcclane
  BinLaden
  AceStryker


   
 2. :( sayang talaga di ko alam pano pa lalabasin yung menu ng mga codes .. :( marami na akong codes d2 na galing sa mga hackers kasu ang problema di ko alam po ang debug nya gumana .. pag same ng files tapos pag gagamitin mo .. ang lalabas dun parin sa C++ :(
   
 3. Learn C++ on Youtube !
   
 4. ako nag post nito dati sa MPGH site hehe nice share :)
   
 5. Hindi po ba pede isama itong code sa VIP?
   
 6. my update namn e!
   
 7. ok po kaya to sa sf1 playpark?
   
 8. wla po bang guide
   

Share This Page